Race Mee

Inhoudsopgave

Inleiding

KNAF Digital Motorsport (KDM) hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacyreglement leest u onder meer hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke omgaan met uw persoonsgegevens.

Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit dit privacy statement kunt u richten aan: KNAF Digital, p/a Duwboot 85, 3991 CG Houten.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 2. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 3. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 4. Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 5. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 6. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 7. Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 8. Beheerder: degene die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens;
 9. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
 10. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016);
 11. Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse service. Met Google Analytics wordt gemeten hoe een websitebezoeker de website gebruikt. Eveneens wordt door middel van Google Analytics inzichtelijk gemaakt hoe een websitebezoeker onze website gevonden heeft.

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens worden door ons (KDM) verwerkt met het doel om de belangen te behartigen van degenen die het platform bezoeken (www.knafdigital.nl), die digitale autosport beoefenen en om aanvragen voor deelnemers te behandelen. In het bijzonder verwerken wij persoonsgegevens:
   1. om contact op te nemen met een inschrijver of deelnemer op het platform;
   2. om facturen in rekening te brengen;
   3. om de opdracht uit te voeren die u aan KDM hebt verstrekt;
   4. om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
   5. om te voldoen aan de FIA reglementen;;
   6. om u in te (laten) schrijven voor wedstrijden;
   7. ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via ‘Google Analytics’.
  1. Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:
   1. personen die een inschrijving bij ons platform aanvragen;
   2. websitebezoekers;
   3. deelnemers van wedstrijden die door KDM of aan KDM gelieerde organisaties worden georganiseerd.

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

  1. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
   1. naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e- mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
   1. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a,
   1. gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
   1. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met d, waarvan de verwerking gelet op artikel 2.1 van dit reglement is vereist of indien de verwerking van gegevens noodzakelijk is vanwege een wettelijk voorschrift.
  1. De verwerking van de persoonsgegevens als genoemd onder het eerste lid van dit artikel sub a tot en met d berust op een contractuele verplichting. Indien u deel wenst te nemen is het verstrekken van de betreffende gegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. U bent in dat geval verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken omdat het voor ons niet mogelijk is om een deelname te accorderen en om eventuele kosten bij u in rekening te brengen zonder dat wij beschikken over die gegevens.

Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens worden door KDM verzameld.
  1. Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk bij zijn betrokken. Dit betreft in ieder geval maar niet uitsluitend:
   • werknemers van KDM die belast zijn met het innen van vorderingen op u;
   • werknemers van KDM die de deelname (gedeeltelijk) beoordelen;
   • organisatoren van (digitale autosport) wedstrijden;
   • organisatoren van (digitale autosport) evenementen;
   • het bestuur van KDM;
   • organisatoren van cursussen en/of opleidingen, evenals cursusleiders/ docenten.

Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding

  1. KDM   treft   passende   technische   en   organisatorische    maatregelen    om  persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
  2. Een ieder die handelt onder het gezag van KDM ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit privacy statement betrekking op heeft, is tot geheimhoudingsplicht verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 6 Bewaartermijn

  1. KDM bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.
  2. De gegevens van inschrijvers en deelnemers worden verwijderd binnen 2 jaar nadat de deelname is beëindigd.

Artikel 7 Rechten van betrokkenen

  1. U heeft als betrokkene het recht om KDM te verzoeken om u inzage te geven in uw verwerkte persoonsgegevens. KDM deelt u schriftelijk binnen vier weken nadat u een verzoek tot inzage heeft gedaan mee welke persoonsgegevens worden verwerkt.
  2. Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot  verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. KDM bericht u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre KDM aan uw verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
  3. Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van KDM dan staat u de mogelijkheid tot uw beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.
  4. KDM beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt KDM onmiddellijk de verwerking.
  5. U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan KDM heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.
  6. Indien de grondslag van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u te allen tijde  het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Artikel 8 Klachten

8.1   Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze    zijn nageleefd, dan kan u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens of de bevoegde rechtbank.

Artikel 9 Inwerkingtreding

9. 1 Dit privacy statement treedt eerst in werking op 01-11-2020